Facebook Google Maps E-mail
magnify

Yurtdışında Durum

“Jeolojik miras”, kavram olarak çok eski olmamakla beraber, batı ülkelerinde çok yaygınlaşmış ve genel kabul görmüştür. Hemen her ülkede bu mirasın araştırılması ve korunması üzerine gönüllü, yarı-resmi ve resmi kuruluşlar vardır. Bilhassa Digne Bildirgesi’nin ilanından (1991) sonra sayıları daha da artmıştır (geological heritage and protection anahtar kelimeleri kullanılarak internet adresleri bulunabilir). Gönüllü kuruluşlar büyük ölçüde yerel yönetimlerin desteğinde veya onlarla işbirliği içindedirler. Kuruluşlar jeolojik mirası araştırmak ve çeşitli yönleriyle tanıtma işini yaparken, koruma görevini yerel yönetimler üstlenmiştir. Bu işbirliği neticesinde aşırı sayıda bilimsel makale, kitap ve broşür yayınlanmaktadır. Yerel yönetimler, doğal anıtlar ve/veya jeolojik mirasın yöreye zenginlik ve güzellik kattığını, tanınma sağladığını görmüşlerdir.

Dünya Kültür Miras Listesi’nin önemli kısmını jeolojik kökenliler teşkil eder. UNESCO bu listeyi hazırlama kararı alınca “Avrupa Jeolojik Mirasını Koruma Topluluğu -ProGeo-” kendiliğinden doğmuştur. Türkiye hariç her ülke jeolojik miras envanterini çıkarmış ve yayınlamıştır. Ayrıca “Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği -International Union of Geological Sciences, IUGS-‘nin geopark çalışmaları bulunmaktadır. Çok sayıda jeolojik park, geosite oluşturulmuş ve turizm potansiyeli yaratılmıştır.