Facebook Google Maps E-mail RSS
magnify
Home Tüzük

Tüzük

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
KURULUŞ
Madde 1 – “Jeolojik Mirası Koruma Derneği” adı altında bir dernek kurulmuştur. Merkezi Ankara’dır. Yasada belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla Ankara dışındaki illerde, ilçelerde ve yurt dışında şubeler açar, temsilciler atayabilir.

AMAÇLARI
Madde 2 – Türkiye’deki yerbilimleri açısından öneme sahip bulunan jeolojik miras konumundaki yer, kayaç, fosil, yapı, yerşekli, maden, mineral vb. oluşumların araştırılması, korunması, kamuoyuna tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.
Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar:
a. Yukarıda belirtilen jeolojik oluşumların envanterinin çıkarılması,
b. Tesbiti yapılan jeolojik miras elemanlarının kamuoyuna tanıtılması,
c. Bu faaliyetlere yönelik her türlü projelerin oluşturulması, yürütülmesi ve teşvik edilmesi.
Madde 3 – Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:

a) Gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
b) İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurar.
c) Yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içi ve dışındaki benzer amaçlı dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
d) Yardım Toplama Kanunu ile ilgili mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım, bağış toplar, alır ve verir; şartlı, şartsız vasiyetleri kabul eder.

ÜYELİK
Madde 4 – Dernek asli ve fahri üyelerden oluşur.
Asli üyeler: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip tüm yerbilimciler üyelik için başvurabilir, Yönetim Kurulu başvuruları en geç 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar, gerekçe göstermeden isteklilerin üyelik talebini reddedebilir. Sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.
Asli üyeler, Genel Kurul’da oy kullanırlar, seçilirler, derneğin tüm tesislerinden ve olanaklarından yararlanırlar.
Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının olmasına bağlıdır.
Fahri üyeler: Vasıfları yönetim kurulunca tesbit edilir, Yönetim Kurulu kararı ile seçilir, derneğin tesislerinden ve olanaklarından yararlanırlar, Genel Kurul toplantılarına katılabilirler. Ancak, organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.
Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilebilir ve bunlar fahri üye olarak derneğe kaydedilebilir. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteri tutulur.

ÜYELERİN HAKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Madde 5 – Dernek asil üyeleri mevzuatla tanınan tüm haklara eşit olarak sahiptir. Genel Kurulda oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler, Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılır. Yüklendiği üyelik aidatını vadettiği dönemler içinde ve haklı bir gerekçesi olmaksızın yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenin üyeliğine Yönetim Kurulu’nun kararı ile son verilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterlerinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
Madde 6 – Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:
1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
2. Karar Defteri; Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve Giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
4. Gelir ve Gider Defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5. Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri; Genel Kurul dönemi bütçe, kesin hesap ve bilançoları bu deftere işlenir.
6. Demirbaş Defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri; Alındı Belgesi ciltleri sırasıyla bu deftere kaydedilir.
Bu defterlerin, notere bir kez tasdik ettirilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu, bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL
Madde 7- Dernek gelirleri Maliye’den alınacak “Alındı Belgeleri” ile toplanır. Alındı Belgeler resmi mercilerden sağlanamadığı takdirde, usulüne uygun olarak Dernekçe bastırılır, mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırıldıktan sonra kullanılır.
Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bu suretle görevliler için “Yetki Belgesi” alınır. Yetki Belgesi olmaksızın gelir toplanamaz. Dernek adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur.
Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak; fatura, kasa fişi, gider pusulası ve tutanak vb. kullanılır. Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için yetkili en az iki kişinin birlikte imzası gereklidir.
Gelir ve gider konusundaki defter ve belgelerin en az yasadaki belirtilen süre ile saklanması zorunludur.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 8- Derneğin gelir kaynakları:
1. Üyelik aidatı; üyelerden giriş ödentisi olarak 5.000.000 (beş milyon)TL, aidat olarak da aylık 1.000.000 (bir milyon) TL ödenti alınır. Ödentiler, aidatların yıllık toplamı olarak toptan da alınabilir.
2. Kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar.
3. Derneğin mal varlığından, amaç ve hizmet konularına uygun çalışma, faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler.
4. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, konser, çay, yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, spor faaliyeti, yarışma ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
5. Yardım Toplama Mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek ve gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari, sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler.
7. İçişleri Bakanlığı’nın müsaadesi ile dış ülkelerden gerçek, tüzel kişiler ve kuruluşlardan sağlanan yardımlar.
8. Diğer gelirler.

DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 9- Derneğin organları şunlardır:
A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetim Kurulu
D) Diğer Organlar, bunlara Genel Kurul ve Denetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

A) GENEL KURUL
Madde 10- Genel Kurul, dernek asil üyeleri ile şube doğal ve seçimlik delegelerinden oluşan en yetkili organdır. Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, kamu yararına dernek sayılma isteği, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi, Yönetim Kurulu’nun ibrası, federasyona katılması ve uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, derneğin feshi, tasfiye şekli ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 11- Genel Kurul iki yılda bir Mart ayında Yönetim Kurulu’nun tesbit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak, yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyeler ile şube doğal ve seçimlik delegelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu ilanda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Ayrıca, toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantıyı ileri tarihe bırakma, toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önceden mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir, bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Bu halde ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, bu toplantıya ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve üçüncü fıkra esaslarına göre toplantı mahallin en büyük mülki amirliğine yeniden duyurulur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 12- Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ve delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
Madde 13- Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantı, dernek başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tesbiti için yoklama yapılır.
Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üye ve delegeler arasından bir Genel Kurul Divan Başkanı ile bir başkan vekili ve iki katip üye seçilerek “Toplantı Divanı” oluşturulur. Toplantının gündemine göre mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yönetimi, Divan Başkanı’na aittir. Katipler de toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında Divan Başkanı’na yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek başkanla birlikte imzalar.
Genel Kurul’da yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi istenen maddelerin de gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyuyla alınır. Seçim ve oylamalar genel kurul kararıyla açık veya gizli yapılabilir. Gizli seçim veya oylamaya karar verildiğinde açık sayım ve döküm yapılmak zorunludur.
Toplantı sonunda eski yönetim ile yeni seçilen yönetim arasında derneğin devir teslim ve zimmet işlemleri yapılır, toplantıya ilişkin bütün tutanak ve belgeler Toplantı Divanı’nca Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

B) YÖNETİM KURULU
Madde 14- Yönetim Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.
Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak, tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek, mevzuat ve tüzüğe uygun olarak gerekli görülen konularda merkez veya şubelere ilişkin yönetmelik ve genelgeleri hazırlamak, dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek, Genel Kurul kararlarını uygulamak ve mevzuatın kendisine verdiği diğer konular Yönetim Kurulu’nun görevi ve yetkisindedir.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Saymanı belirler, Yönetim Kurulu tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak en geç iki haftada bir olağan olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır.
Yönetim Kurulu olağan toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmayanların üyelikleri düşer. Yönetim Kurulu üyeliği düşen veya istifa edenlerin yerine yedeklerinin genel kurulda aldığı oy sırasına göre sırasıyla üç gün içinde çağırılması zorunludur.
Yönetim kurulu asil ve yedek üye boşalmalar sebebiyle yarıdan aşağı düşerse mevcut Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyelerinde genel kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır.

C) DENETİM KURULU
Madde 15- Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde yapar. En geç altı ayı geçmeyen aralıklarla derneğin ve şubelerin iç denetimini; gelir-gider hesap ve işlemleri ile faaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve Genel Kurul kararlarının yerine getirildiğinin tesbitini denetim elemanlarının çalışma esas ve usullerine göre yapmaya çalışır. Denetleme sonuçlarını Denetim Kurulu karar defterine yazar ve bir rapor haline getirerek Yönetim Kurulu’na ve toplanıldığında da Genel Kurul’a sunar. Ayrıca, mevzuatın kendine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

ŞUBELERİN KURULUŞU VE HUKUKSAL DURUMU
Madde 16- Yönetim Kurulu kararı ile şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri ikamet eden en az üç kişiye şubeyi kurma yetkisi ve izni verilir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad, soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını, ikametgah ve uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirirler. Bu bildirime dernek ana tüzüğünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.
Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince derneğe bağlı; Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri ile belirlenmiş, varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu dernek iç organıdır.
Şubeler Dernek Genel Kurulu’nda seçimlik, doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her 32 üye adına seçilecek 1 delege de seçimlik delege olarak temsilen Genel Kurul’a katılma hakkına sahiptir.
Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında, şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen uygulanır. Uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulu’nca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanarak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 17- Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
A) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerin katılmasıyla iki yılda bir Ocak ayında olağan olarak toplanır. Şube genel kurulunun toplantı ilkeleri, çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Genel Kurul’la ilgili 10, 11, 12, 13 ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.
B) Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulu’nda seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Yönetim Kurulu ile ilgili 14. ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.
C) Denetim Kurulu: Şube Genel Kurulu’nda seçilen üç asil ve üç yedek denetçiden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Denetim Kurulu ile ilgili 15. ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 18- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin onda birinin, yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, Genel Kurul’da görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin salt çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
Madde 19- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Genel Kurul’ca derneğin feshine karar verilince beş gün içinde Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurul’ca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir Tasfiye Kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olara derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 20- Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
DERNEĞİN KURUCULARI
Madde 21- Derneğin ilk kurucularının tamamı T.C. uyruklu olup, aşağıda kimlik bilgileri belirtilmiştir.
S.No. Adı, Soyadı Meslek İkametgah Adresi
1 Nizamettin KAZANCI Prof. Dr. Öğretim Üyesi Onur Sokak 52/2 Maltepe/ANKARA
2 İbrahim Sönmez SAYILI Doç. Dr. Öğretim Üyesi Öğretmenler Cad. No: 161/15 Yüz. Yıl / ANK.
3 Necip Sabri MÜLAZIMOĞLU Dr. Jeomorfolog Yeni Batı Mah. 2. Batı Sit. No:232 Batıkent / ANK.
4 Fuat ŞAROĞLU Dr. Jeoloji Beril Sitesi, 438 Sok. No.19 Ümitköy / ANK.
5 Ömer EMRE Dr. Jeomorfolog Kentkoop Mah. 320 Sok. No:4/6
6 Yavuz OKAN Prof. Dr. Öğretim Üyesi Dereboyu Sok. 26/5 Yenimahalle / ANKARA
7 Baki Erdoğan VAROL Prof. Dr. Öğretim Üyesi Libya Cad. Ana Apt. 39/18 06660 Küçükesat / ANK.
8 Hülya İNANER Doç. Dr. Öğretim Üyesi Evka 3 Mah. 127/23 Sok. No:1 Bornova / İZMİR
9 Lütfi NAZİK Dr. Jeomorfolog Uğur Mumcu Mh. 123 Sk. No.15
10 Gerçek SARAÇ Dr. Paleontolog Tepealtı Mah. Sunar Sok. 3/3 Yenimahalle / ANK.
11 Sevim YILDIRIM Dr. Paleontolog Turtaş Sitesi A-1 Blok No:3 Dikmen / ANKARA
12 Sevim TUZCU Dr. Paleontolog İleri Sok. 16 / 2 06580 Yücetepe / ANK.

Geçici Madde: İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek, dernek adına yapılacak yazışmaları kabul edecek geçici yönetim kuruluna aşağıdaki kişiler getirilmiştir.

YÖNETİM KURULU
Sıra No. Adı Soyadı Görevi İkametgah Adresi Telefon
1 Nizamettin KAZANCI Başkan Onur Sok. No: 57/2 Maltepe ANKARA 0 312 212 67 20/1335
2 İbrahim Sönmez SAYILI 2. Başkan Öğretmenler Cad. 161/51 100. Yıl / ANK. 0 312 212 67 20/1384
3 Necip Sabri MÜLAZIMOĞLU Genel Sekreter Batıkent, Yenibatı Mah. 2. Batı Sitesi No:232 0312 255 03 94
4 Fuat ŞAROĞLU Üye Beril Sitesi,438 Sok. No:19 Ümitköy/ ANK. 0312 235 09 93
5 Ömer EMRE Üye Kentkoop Mah. 230 Sok. 4/6 Batıkent / ANKARA 0312 287 34 30/1643