Facebook Google Maps E-mail
magnify

Jeolojik Miras Terimleri

JEOSİT: En geniş kapsamıyla, güncel veya eski herhangi bir jeolojik süreci, olayı veya özelliği ifade eden kaya, mineral, fosil topluluğu, yapı, istif, yerşekli veya arazi parçasıdır. Arkeolojik veya tarihi değeri olanlar ise KÜLTÜREL JEOSİT’ tir.

JEOPARK: Aynı veya farklı türden jeositlerin topluca bulunduğu, yaya gezme mesafesinden küçük olmayan alandır.

JEOLOJİK MİRAS: Önemli bilimsel veya görsel değeri olan, doğal veya insan eliyle yok olma tehdidi altındaki jeosittir.

JEOÇATI (Çatı Liste): Jeosit veya jeolojik miras için ayrı ayrı, belirli özelliğe göre gruplama veya listeleme biçimidir.

JEOENVANTER: Jeosit veya jeolojik mirasın, kendi içinde ayırım gözetmeksizin topluca gösterimidir.

** Yürütme kurulu tarafından önerilen bu tanımlar JEMİRKO’nun 29/03/2003 tarihli genel kurulunda üyelerin katkıları ile oluşturulmuş ve benimsenmiştir.**